Turvallisuusjohtamisen harjoitus- ja koulutuspalvelut – Insta Trust

Ennakointi ja harjoittelu tuovat johtamiseen varmuutta, jolla organisaatio säilyttää toiminta- ja reaktiokykynsä poikkeavassa tai jopa kriisiytyvässä tilanteessa, minimoiden turvallisuuteen ja maineenhallintaan liittyvät riskit.

Insta Trust toimii suomalaisten yritysten, organisaatioiden, kuntien ja viranomaisten yhteistyökumppanina jatkuvuudenhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kehittämisessä ja harjoittelussa. Tuemme asiakkaidemme prosessien ja suunnitelmien kehittämistä, soveltamis- ja tilanneosaamisen varmistamista sekä kriisi-, häiriö- ja poikkeustilanteiden hallintaa tarjoamalla innovatiivisia ja tehokkaita virtuaali- ja simulaatioteknologioita hyödyntäviä palveluita. 

Asiakaslähtöisesti kehitetyt palvelut ovat räätälöitävissä asiakkaan yksilölliseen toimintaympäristöön soveltuvaksi. Alan parhaiden käytäntöjen ja teknolgioiden hyödyntäminen sekä Instan sertifioitu laatu takaavat asiakkaillemme johtamisen työkalut, joihin on lupa luottaa.

Insta Trust on Insta Innovation Oy:n tytäryhtiö. Lue lisää

Monto Tatu Insta Trust Oy, liiketoimintajohtaja +358 44 5573 238
Setälä Martti Insta Trust Oy, asiakkuus- ja kehitysjohtaja +358 40 536 6350
Väinölä Jari Insta Trust Oy, Senior Advisor +358 50 423 4163

Tilannejohtamisen, kriisiviestinnän ja jatkuvuudenhallinnan harjoitukset

Ennakointi ja harjoittelu vahvistavat yrityksen johdon ja henkilöstön osaamista poikkeus- tai kriisitilanteissa. Harjoitellut toimintatavat kasvattavat turvallisuutta ja auttavat poikkeustilanteen nopeassa haltuunsaamisessa. Näin voidaan myös minimoida kriisi- ja poikkeustilanteiden mahdollisesti synnyttämiä aineellisia ja aineettomia vahinkoja.

Insta Trust palvelee asiakkaitaan monimuotoisilla tilannejohtamisen, kriisiviestinnän ja jatkuvuudenhallinnan harjoituspalveluilla. Osallistavien ja todentuntuisten harjoitusten suunnittelussa, toteutuksessa ja kehityksessä hyödynnetään edityksellistä virtuaali- ja simulointiteknologiaa. Harjoituspalvelut räätälöidään asiakkaamme omaan toimintaympäristöön vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Lue lisää tilannejohtamisen, kriisiviestinnän ja jatkuvuudenhallinnan harjoituspalveluista Insta Trustin kotisivuilta.

Tilannejohtamisen ja viestinnän sovellukset

Kokonaistilanteen nopea ja reaaliaikainen hahmottaminen on avainasia kriisitilanteen hallinnassa ja organisaation nopeassa toipumisessa. Tilannekuvan tuominen monien tahojen, esimerkiksi organisaation johdon, tietoisuuteen nopeasti varmistaa päätöksenteon todellisen ja ajantasaisen tiedon perusteella. Reaaliaikaisella viestinnällä vahvistetaan turvallisuutta ja yhteistyötä eri päätöksentekijöiden ja toimenpiteiden suorittajien välillä.

Insta Trustin tilannejohtamisen ja viestinnän sovellukset auttavat asiakkaitamme erilaisten poikkeustilanteiden nopeassa haltuunotossa ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa, tilanteen seurannassa ja reaaliaikaisessa raportoinnissa sekä sisäisessä ja ulkoisessa kriisiviestinnässä.

Lue lisää tilannejohtamisen ja viestinnän sovellukset Insta Trustin kotisivuilta.

Poikkeamien hallinnan sovellukset

HSE-järjestelmän avulla poikkeamien hallinta muuttuu jälkiseurannasta ennakoivaksi toiminnaksi. Poikkeamaraportointipalvelu tarjoaa selkeän prosessin poikkeamatilanteiden hallintaan:

 • Ilmoitukset eri poikkeamatyypeille samasta palvelusta, suoraan tapahtumapaikalta verkkosovelluksella
 • Tutkinnat ja korjaavien toimenpiteiden vastuutus
 • Turvallisuuskierrosten luominen
 • Toimenpiteiden toteuman seuranta
 • Laadukas raportointi seurannan työkaluna

Lue lisää poikkeamien hallinnan sovelluksista Insta Trustin kotisivuilta. 

Turvallisuuden 3D-visualisointipalvelut

Kasvanut turvallisuus, hallittavuus, toimintakyky ja kustannustehokkuus ovat kokonaistoiminnan tai yksittäisen toiminnallisuuden ennakoivan varmistamisen etuja, kun työkaluna käytetään 3D-visualisointia. 

Mallinnuksella ja simuloinnilla voidaan tehokkaasti ennakoida tai harjoitella tulevaa toimintaa, mallintaa toiminnallisuutta ja testata vaihtoehtoisia toimintatapoja tai skenaarioita. 3D-visualisointi parantaa turvallisuuden suunnittelun, harjoittelun, koulutuksen ja sidosryhmäviestinnän vaikuttavuutta ja motivoivuutta. Koulutuskäytössä visualisointi parantaa oppimiskokemusta, kokonaisuuden hahmottamista ja siten oppimisen tuloksia ja koulutettavien sitoutumista oppimaansa.

Insta Trust tarjoaa monipuolisia 3D-visualisointipalveluita, joita voidaan hyödyntää myös esimerkiksi rakentamisessa, järjestelmän tai laitteen suunnittelussa, turvallisuusratkaisuissa ja/tai toiminallisten kokonaisuuksien suunnittelussa, turvallisuusharjoittelussa sekä sidosryhmäviestinnässä.

Lue lisää turvallisuuden 3D-visualisointipalveluista Insta Trustin kotisivuilta. 

Kyberturvallisuuden verkkokoulutukset ja harjoitukset

Oikein hyödynnettynä digitalisaatio on kilpailuetu ja tuo lähes rajattomasti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle. Edellytyksenä on turvallisen digitalisaation ja kyberturvallisuuden merkityksen tunnistaminen koko organisaatiossa. Tutkimusten mukaan suurimmat kyber- ja tietoturvariskit syntyvät oman henkilöstön tahallisista tai tahattomista virheistä.

Yritysjohtoa ja henkilökuntaa kouluttamalla voidaan varmistaa, että organisaatiossa ymmärretään kyberturvallisuuden perusperiaatteet ja sitoudutaan toimimaan niiden mukaisesti arjen työssä. Insta Trust tarjoaa kyberturvallisuuskulttuuria rakentavia palveluita, verkkokoulutuksia, harjoituksia ja luentoja. Palvelut voidaan räätälöidä yrityksen omien tarpeiden mukaisesti. 

Lue lisää kyberturvakoulutuksista, -harjoituksista ja luennoista Insta Trustin kotisivuilta. 

Insta Innovation – asiakkaita

 • Kunnat
 • Sotepiirit 
 • Julkishallinto 
 • Suomen puolustusvoimat
 • Ilmailuala
 • Siviili-ilmailun toimijat
 • Huoltovarmuusorganisaatiot
 • Viranomaiset ja siviiliviranomaiset
 • Kauppa ja logistiikka
 • Palveluyritykset
 • Finanssiala
 • Elektroniikkateollisuus
 • Energiateollisuus
 • Lääkevalmistajat
 • Ympäristöala
 • Valmistava teollisuus
 • Kuluttajatuotevalmistajat
 • Liitot
 • Kiinteistöala

Tutustu referensseihimme